Veiligheidscoördinatie

BVBA Kudico biedt de dienstverlening veiligheidscoördinatie aan.

Er wordt in de veiligheidscoördinatie een onderscheid gemaakt tussen een veiligheidscoördinator voor het ontwerp en de veiligheidscoördinator voor de uitvoering. Eventueel kan één persoon deze twee functies uitvoeren.

De veiligheidscoördinator voor het ontwerp detecteert alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan op met daarin de maatregelen die genomen moeten worden.

De veiligheidscoördinator voor de uitvoering zal nagaan of alle opgesomde maatregelen gerespecteerd worden en zal bij risicovolle werken controleren of alles op de meest veilige manier gebeurt.

Wanneer moet een veiligheidscoördinator aangesteld worden?

Indien u een beroep doet op twee of meer aannemers bij de bouw of verbouwing van een gebouw. Wordt de woning voor beroepsdoeleinden gebruikt, dan bent u als opdrachtgever verantwoordelijk. Indien er geen architect bij de werken betrokken is, ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheidscoördinatie bij één van de aannemers die de werken uitvoert. Doorgaans is dit de eerste aannemer waarmee je een overeenkomst sluit. Deze aannemer stelt de coördinatoren aan en controleert hun werk.

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

Voor de veiligheidscoördinatie op werven kleiner dan 500 m² wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door:

De architect

De aannemer bij afwezigheid van een architect

De opdrachtgever indien die werkgever is

Bij de veiligheidscoördinatie op werven groter dan 500 m² dient de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan te stellen.


Wat is een postinterventiedossier?

Een postinterventiedossier wordt opgesteld bij de bouw of belangrijke renovatie. Het dossier bevat documenten die belang hebben bij onderhouds- renovatie- of uitbreidingswerken aan het bouwwerk. De inhoud heeft betrekking op de architecturale en technische elementen van het bouwwerk. Het dossier wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator en wordt na de werken via de architect aan de bouwheer overhandigd. Wanneer de coördinatieverplichting niet van toepassing is moet de bouwheer zelf dit dossier opstellen of laten opstellen door een bevoegd persoon (architect of aannemer). De eigenaar moet het dossier bewaren en voorleggen aan de veiligheidscoördinator van latere werken. Bij verkoop moet het dossier overgemaakt worden aan de nieuwe eigenaar.